• Havarijní služba

  • Úplné zajištění technologické a stavební části díla

  • Poradenská a konzultační činnost

  • Technické zařízení budov

Dokumenty ke stažení

Politika společnosti SIVRES, a.s.pdf

Oznámení o rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované a výzva akcionářům k odevzdání akcií

SIVRES, a.s. se sídlem Koterovská 574/177, Koterov, 326 00 Plzeň, IČ: 25183265, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1038 oznamuje, že jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady společnosti dne 21.2.2019 rozhodl o přeměně všech 20 kusů kmenových akcí na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč emitovaných společností SIVRES a.s. (dále jen „emitent“) z listinné podoby na zaknihované cenné papíry.

Na základě shora uvedeného rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované vyzývá tímto společnost SIVRES a.s. všechny své akcionáře k odevzdání svých listinných akcií společnosti, přičemž lhůta podle ust. § 529 odst. 1) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro odevzdání akcií jejich vlastníky emitentovi, tj. společnosti SIVRES a.s. činí dva měsíce ode dne zveřejnění tohoto oznámení o rozhodnutí valné hromady o přeměně akcií v Obchodním věstníku. Listinné akcie je možné odevzdat v sídle společnosti. Při odevzdání listinných akcií sdělí akcionář číslo majetkového účtu, na který mu mají být odevzdané akcie zaevidovány.

Kamil Mašek – předseda představenstva

Sivres, a.s. © Copyright 2013.